ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

Π.Δ. 465/1981

Άρθρο 1

Παρ. 1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δύο ομάδες, ως εξής:

Μαθήματα Α΄ Ομάδας (Βασικά): α) Η αρχαία Ελληνική Γραμματεία, β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, γ) Τα Μαθηματικά, δ) Τα Θρησκευτικά, ε) Η Ιστορία, στ) Τα Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος, ζ) Η Φυσική, η) Η Χημεία, θ) Η Γεωγραφία-Γεωλογία, ι) Η Ανθρωπολογία-Υγιεινή, ια) Η Βιολογία, ιβ) Η Ξένη Γλώσσα, ιγ) Η Πληροφορική.

Μαθήματα Β΄ Ομάδας (μη Βασικά): α) Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, β) Η Φυσική Αγωγή, γ) Η Μουσική, δ) Τα Καλλιτεχνικά, ε) Τα μαθήματα Τεχνολογίας, στ) Η Οικιακή Οκονομία.  

 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ

Π.Δ. 465/1981

Άρθρο 7 (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 182/84)

Παρ. 1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

α) 'Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α΄ και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10)

β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10)

γ)  Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α΄ ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α΄ ομάδας, τουλάχιστον  δεκατρία (13)

δ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α΄ και Β΄  και ισχύουν ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

πίσω